Współpraca POLALARM z uczelniami wyższymi

W okresie sprawozdawczym Zarząd wiele uwagi poświęcił problemowi propagowania działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. Poszukiwanie sposobów pozyskiwania nowych członków do naszego samorządu znalazło się w Planie pracy na 2014 rok. Również Komisja Rewizyjna zaleciła Zarządowi podjęcie kroków w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej związanej z malejącą liczbą członków i wpływami ze składek.. Malejące wpływy…

Nadzwyczajna Zjazdowa Komisja Statutowa

Na X Zjeździe Sprawozdawczym zgłoszono szereg propozycji zmian i uzupełnień do Statutu. Uczestnicy Zjazdu postanowili, że ze względu na daleko idące propozycje zmian w Statucie konieczne jest powołanie, na okres 1 roku, Nadzwyczajnej Zjazdowej Komisji Statutowej, która otrzymała od Zjazdu upoważnienie do opracowania zmian i poprawek w Statucie. Komisja, jako niezależna jednostka powołana przez Zjazd,…

Zmiany w prawie

Zmiany w prawie Z  dniem 1 stycznia 2015 r., weszła w życie ustawa dnia 27 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662.) Ustawa nowelizuje wiele aktów prawnych  w tym ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawodawcy przyświecał cel jakim jest odciążenie przedsiębiorców od wielu obowiązków administracyjnych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.…