W dniu 13.03.2015 r. Wiceprezes Zarządu POLALARM dr inż. Andrzej WÓJCIK, na zaproszenie przedstawiciela firmy Ecorys, spotkał się z ramienia Stowarzyszenia POLALARM z panią  Aleksandrą Sętorek, która na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi projekt badawczy pn. „Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej (ang. Study on the development of statistical data on the European security technological and industrial base).

Głównym celem projektu jest stworzenie pełnego obrazu sektora bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz lepsze zrozumienie silnych i słabych stron sektora bezpieczeństwa w państwach członkowskich.

W tym celu przeprowadzone zostały ankiety wśród przed-siębiorstw i organizacji działających w sektorze bezpie-czeństwa cywilnego w Polsce (podobne badanie przeprowadzono również m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech). Badanie skupiało się przede wszystkim na ocenie podaży produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa cywilnego, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa cyfrowego, alarmowania o zagrożeniu pożarowym i ostrzegania o włamaniach.

Badania polegały na udzieleniu odpowiedzi na przygotowa-ne pytania w kwestionariuszu dotyczącym sytuacji polskich firm z branży usług zabezpieczenia.

Pytania dotyczyły m.in. takich zagadnień jak:

  • wielkość sektora bezpieczeństwa w Polsce pod względem zatrudnienia i obrotów
  • dostawców produktów i usług na potrzeby sektora bezpieczeństwa i sektora obronności to te same przedsiębiorstwa
  • komentarz do wyników badań, że produkty służące wykrywaniu, alarmowaniu oraz tłumieniu pożaru oraz produkty służące wykrywaniu i alarmowaniu o włamaniach stanowią największą część rynku innych produktów bezpieczeństwa w Polsce
  • znaczenie konsultingu i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, które stanowią największą część rynku innych usług bezpieczeństwa w Polsce.
  • Problem przedsiębiorców w Polsce dotyczący niskiego poziomu eksportu produktów i usług za granicę
  • wskazanie kluczowych liderów przemysłu bezpieczeństwa w Polsce
  • wskazanie państw, które mogą być postrzegane, jako najwięksi konkurenci dla polskiego przemysłu bezpieczeństwa
  • omówienie kluczowych czynników rozwoju sektora bezpieczeństwa w Polsce
    • prezentacja kluczowych barier rozwoju sektora bezpieczeństwa w Polsce

Udzielone odpowiedzi bardzo usatysfakcjonowały prowa-dzącą badania Panią Aleksandrą Sętorek, która potwier-dziła, że uzyskała nowe szersze spojrzenie na sytuację branży zabezpieczenia i jej rozwoju oraz sytuacji na tle innych krajów Europy.

– dr inż. Andrzej Wójcik