Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, zwane dalej Stowarzyszenie POLALARM realizując zapisy paragrafu 8 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia nadaje certyfikat potwierdzający tytuł:

 • podmiotu polecanego;
 • podmiotu rekomendowanego;
 • podmiotu certyfikowanego;

Certyfikowaniem potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego objęta jest działalność gospodarcza w zakresie technicznej ochrony osób i mienia, reprezentowana  przez członków Stowarzyszenia, a zwłaszcza działalność badawczo-rozwojowa, działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza, działalność popularyzatorska,  w tym publicystyczna i edukacyjna.

Podmiot polecany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej jednego członka zwyczajnego, który realizując swoją misję zasługuje na miano podmiotu polecanego.

Podmiot rekomendowany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej jednego członka zwyczajnego, który przez co najmniej dwa lata posiadał miano podmiotu polecanego i realizując swoją misję zasługuje na miano podmiotu rekomendowanego. Podmiot rekomendowany zobligowany jest do co najmniej rocznej współpracy ze Stowarzyszeniem przy tworzeniu Biuletynu poprzez umieszczanie odpowiednich artykułów branżowych.

Podmiot certyfikowany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, który przez co najmniej dwa lata posiadał miano podmiotu rekomendowanego i realizując swą misję zasługuje na miano podmiotu certyfikowanego, co potwierdzono przez audyt zrealizowany przez wskazanych co najmniej dwóch Rzeczoznawców Stowarzyszenia. Podmiot certyfikowany zobligowany jest do co najmniej dwuletniej współpracy ze Stowarzyszeniem przy tworzeniu Biuletynu poprzez umieszczanie odpowiednich artykułów branżowych. Podmiot certyfikowany w roku kiedy ubiega się o wydanie certyfikatu powinien zrealizować wspólnie z Biurem Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych co najmniej jedną pracę rzeczoznawczą.

O przyznanie certyfikatu może wnioskować podmiot gospodarczy, który spełnia następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą związaną z techniczną ochroną osób i mienia oraz reprezentujący go członek zwyczajny wykazuje się szczególnymi osiągnięciami w zakresie technicznej ochrony osób i mienia, zwłaszcza w działalności o charakterze twórczym intelektualnie: opiniodawczej, opiniotwórczej, badawczo-rozwojowej, edukacyjnej;
 • jego reprezentant ma nienaganną opinię w środowisku zawodowym;
 • jego reprezentant legitymuje się co najmniej rocznym stażem członkowskim w Stowarzyszeniu;
 • jego reprezentant należycie i terminowo wywiązuje się ze statutowych obowiązków członka Stowarzyszenia.

Certyfikat potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego jest nadawany każdorazowo na pisemny wniosek danego podmiotu przesłany do Stowarzyszenia. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję ds. Certyfikacji, która jest powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzi co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Przyznanie certyfikatu podmiotowi wnioskującemu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji ds. Certyfikacji. Certyfikat jest podpisywany każdorazowo przez dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Certyfikat potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego wydawany jest podmiotowi reprezentowanemu przez członka Stowarzyszenia na okres 1 roku.

Wykaz certyfikowanych podmiotów z podziałem na rodzaj certyfikacji będzie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także szeroko promowany podczas wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie.

Certyfikowany podmiot ma prawo używać logo Stowarzyszenia z informacją o certyfikowaniu. 

Certyfikowany podmiot wnosi jednorazową opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości podanej poniżej:

 • za certyfikat podmiotu polecanego – 200,00 zł. netto;
 • za certyfikat podmiotu rekomendowanego – 300,00 zł. netto;
 • za certyfikat podmiotu certyfikowanego; – 500,00 zł. netto;

Podmiot ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego certyfikatu składa wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • wymagane dokumenty: prezentacja firmy, osiągnięcia, publikacje, wiarygodne referencje, uzyskane certyfikaty, licencje, koncesje, oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnianiu we władzach podmiotu osób nie karanych za przestępstwa umyślne, oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS),
 • dowód opłaty za wydanie certyfikatu zgodnie z wysokością ustaloną w niniejszym Regulaminie:

W przypadku odmowy nadania stosownego certyfikatu podmiot wnioskujący powinien uzyskać pisemne uzasadnienie podpisane przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

Certyfikat uprzednio nadany przez Zarząd Stowarzyszenia może być cofnięty w przypadku nie spełniania powyższych warunków lub na wniosek zainteresowanej strony, a także w przypadku uzyskania informacji uzasadniających cofnięcie certyfikatu. W przypadku cofnięcia certyfikatu podmiot zainteresowany powinien uzyskać pisemne uzasadnienie podpisane przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

Przedłużenie certyfikatu na kolejny rok może zostać wydane zgodnie z decyzją Komisji ds. Certyfikacji i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia w wyniku skróconej procedury na wniosek zainteresowanego podmiotu, po przedłożeniu dokumentów określonych przez Komisję w drodze oddzielnego postępowania oraz po uiszczeniu rocznej opłaty.