Stowarzyszenie POLALARM ma znaczny dorobek w działalności normalizacyjnej. Jesteśmy traktowani przez Polski Komitet Normalizacyjny, jako wiarygodny i kompetentny partner w działalności normalizacyjnej.

W 1994 r. Stowarzyszenie podpisało pierwszą umowę z PKN, jako pierwsi w branży ochrony, na mocy której przez szereg lat prowadziliśmy Sekretariat Komisji Problemowej Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu”. W 1995 r. podpisaliśmy z PKN Porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie normalizacji systemów alarmowych, a w 1996 r. podpisaliśmy umowę o upoważnieniu Stowarzyszenia, na mocy Ustawy, do prowadzenia działalności normalizacyjnej z zakresu systemów alarmowych dla całej gospodarki narodowej.

W 2011 r., w FSNT-NOT powstał nowy Komitet Naukowo-Techniczny Normalizacji, który stanowi, na podstawie podpisanego Porozumienia o Współpracy, platformę współdziałania w zakresie normalizacji pomiędzy NOT, a Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Komitet nawiązał aktywną współpracę z wyższymi uczelniami w Polsce, w zakresie edukacji normalizacyjnej studentów oraz wykorzystywania PN/EN do stosowania w praktyce zawodowej w kształceniu zawodowym na kierunkach technicznych.

W PKN powstał także Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego obejmujący zagadnienia związane z krajową i międzynarodową normalizacją w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i jej mienia. W ramach tego Sektora działają obydwa Komitety Techniczne.

W 2010 r. opracowaliśmy Specyfikację Techniczną POLALARM ST 01/01. Systemy alarmowe – Część 1: Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania ogólne i zasady stosowania. Powstała ona w odpowiedzi na postulaty środowiska branży technicznej ochrony osób i mienia. Jej opracowanie zbiegło się z uchyleniem normy PN-93/E-08390/14 Wycofana PN-93/E-08390/14 zawierała szereg wymagań ogólnych i zasad stosowania, nie sprzecznych z nowymi Normami Europejskimi. Wymagania te przyjęły się i mocno ugruntowały w naszej branży, szczególnie dotyczy to oceny zagrożeń i powiązanej z nią klasyfikacji urządzeń
i systemów alarmowych.