W ramach Ogólnopolskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, które jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą osoby zajmujące się w sposób profesjonalny zagadnieniami związanymi z technicznym zabezpieczeniem osób i mienia, kwestiami bezpieczeństwa informacji i zabezpieczania danych oraz problematyką zarządzania bezpieczeństwem funkcjonuje Biuro Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych (BURiK).

W dyspozycji Biura pozostaje ponad 100 przeszkolonych rzeczoznawców systemów zabezpieczających na terenie całej Polski. Rzeczoznawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, która pozwala realizować wszelkie prace, które swoim zakresem obejmują systemy bezpieczeństwa. Rzeczoznawcy ci działają według zasad zawartych w Uchwale Nr 20/98 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w sprawie statusu rzeczoznawców oraz zasad organizacji rzeczoznawstwa stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji SNT NOT.

Specjalizacja Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych  Stowarzyszenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 

  • wykonywanie audytów systemów bezpieczeństwa wskazanych obiektów;
  • przeprowadzanie działań audytowych w zakresie bezpieczeństwa obiektów w ujęciu normy 27001,
  • opracowywanie raportów i zaleceń do udoskonalania i przebudowywania technicznych systemów zabezpieczeń, po przeprowadzeniu odpowiedniego audytu bezpieczeństwa,
  • opiniowaniu projektów systemów zarządzania bezpieczeństwem,
  • opiniowaniu systemów i urządzeń technicznych służących ochronie osób i mienia,
  • opracowywanie koncepcji i projektów wykonawczych ochrony obiektów i obszarów z wykorzystaniem systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz uwzględniających aspekty organizacyjne, prawne, obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne,
  • reprezentowania osób prawnych i instytucji państwowych w charakterze inwestora zastępczego w obszarze bezpieczeństwa technicznego,
  • upowszechnianiu informacji technicznej w zakresie pozytywnie zweryfikowanych systemów i urządzeń służących ochronie osób i mienia,
  • rekomendowaniu produktów i usług w dziedzinie systemów technicznej ochrony.

Rzeczoznawcy POLALARM zobowiązują się do wykonania zadań z należytą starannością, zgodnie z podstawowymi standardami organizacyjnymi, technicznymi, Polskimi Normami i innymi zaleceniami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem obiektów oraz bezpieczeństwa informacji, uwzględniając wymagania polskiego prawa oraz w oparciu o najnowsze rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne z dziedziny systemów bezpieczeństwa