Działalność:

 • działalność badawczo-rozwojowa,
 • działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza,
 • działalność popularyzatorska, w tym publicystyczna i edukacyjna,
 • działalność związana z certyfikowaniem firm,
 • działalność normalizacyjna,

działalność badawczo-rozwojowa,

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i zrzesza osoby zajmujące się w sposób profesjonalny zagadnieniami związanymi z technicznym zabezpieczeniem osób i mienia, kwestiami bezpieczeństwa informacji i zabezpieczania danych oraz problematyką zarządzania bezpieczeństwem. Jako organizacja z ogromnym potencjałem naukowo-technicznym posiadamy również możliwości do prowadzenia wszelkiego rodzaju prac badawczo-rozwojowych.

 

Dziś na rynku branży zabezpieczeń pojawia się wiele rozwiązań z różnych dziedzin technicznych i organizacyjnych. Często pojawia się pytanie: Które rozwiązanie jest lepsze? Które rozwiązanie jest wydajniejsze? Co wybrać, żeby dobrze się zabezpieczyć? Na te i inne pytania pomożemy odpowiedzieć w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych we wskazanych obszarach branży bezpieczeństwa.

 

Bardzo często potencjalni inwestorzy nie mają wiedzy i doświadczenia aby właściwie i skutecznie ocenić określone proponowane rozwiązanie techniczne czy organizacyjne. Zespół specjalistów Stowarzyszenia jest gotowy aby pomóc w takiej sytuacji i wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomóc odpowiedzieć na nurtujące potencjalnego inwestora pytania i problemy. 

 

działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza,

W ramach Ogólnopolskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, które jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą osoby zajmujące się w sposób profesjonalny zagadnieniami związanymi z technicznym zabezpieczeniem osób i mienia, kwestiami bezpieczeństwa informacji i zabezpieczania danych oraz problematyką zarządzania bezpieczeństwem funkcjonuje Biuro Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych (BURiK).

 

W dyspozycji Biura pozostaje ponad 100 przeszkolonych rzeczoznawców systemów zabezpieczających na terenie całej Polski. Rzeczoznawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, która pozwala realizować wszelkie prace, które swoim zakresem obejmują systemy bezpieczeństwa. Rzeczoznawcy ci działają według zasad zawartych w Uchwale Nr 20/98 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w sprawie statusu rzeczoznawców oraz zasad organizacji rzeczoznawstwa stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji SNT NOT.

 

Specjalizacja Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych  Stowarzyszenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 • wykonywanie audytów systemów bezpieczeństwa wskazanych obiektów;
 • przeprowadzanie działań audytowych w zakresie bezpieczeństwa obiektów w ujęciu normy 27001,
 • opracowywanie raportów i zaleceń do udoskonalania i przebudowywania technicznych systemów zabezpieczeń, po przeprowadzeniu odpowiedniego audytu bezpieczeństwa,
 • opiniowaniu projektów systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • opiniowaniu systemów i urządzeń technicznych służących ochronie osób i mienia,
 • opracowywanie koncepcji i projektów wykonawczych ochrony obiektów i obszarów z wykorzystaniem systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz uwzględniających aspekty organizacyjne, prawne, obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne,
 • reprezentowania osób prawnych i instytucji państwowych w charakterze inwestora zastępczego w obszarze bezpieczeństwa technicznego,
 • upowszechnianiu informacji technicznej w zakresie pozytywnie zweryfikowanych systemów i urządzeń służących ochronie osób i mienia,
 • rekomendowaniu produktów i usług w dziedzinie systemów technicznej ochrony.

Rzeczoznawcy POLALARM zobowiązują się do wykonania zadań z należytą starannością, zgodnie z podstawowymi standardami organizacyjnymi, technicznymi, Polskimi Normami i innymi zaleceniami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem obiektów oraz bezpieczeństwa informacji, uwzględniając wymagania polskiego prawa oraz w oparciu o najnowsze rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne z dziedziny systemów bezpieczeństwa.

działalność popularyzatorska, w tym publicystyczna i edukacyjna,

 

Stowarzyszenie POLALARM zrzesza wielu specjalistów zajmujących się kwestiami publicystycznymi czy szkoleniowymi. Publikujemy ciekawe artykuły na łamach naszej strony internetowej. Mamy również doświadczenie w wydawaniu biuletynu z informacjami branżowymi.

 

W kwestii szkoleń POLALARM dysponuje zespołem doświadczonych wykładowców gotowych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Posiadamy kilka flagowych tematów w ramach, których szkolimy specjalistów z branży bezpieczeństwa. Dynamiczny rozwój branży zabezpieczeń technicznych powoduje konieczność ciągłego podążania za zmianami i nowymi trendami w rozwiązaniach technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

W przypadku pojawiającego się zapotrzebowania specjaliści Stowarzyszenia pozostają w gotowości do przygotowania i przeprowadzenia dedykowanych szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zarówno bezpieczeństwa technicznego, fizycznego, jak i informacyjnego. Każdy temat możemy właściwie i merytorycznie przygotować i przeprowadzić.

 

 

działalność związana z certyfikowaniem firm,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, zwane dalej Stowarzyszenie POLALARM realizując zapisy paragrafu 8 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia nadaje certyfikat potwierdzający tytuł:

 • podmiotu polecanego;
 • podmiotu rekomendowanego;
 • podmiotu certyfikowanego;

 

Certyfikowaniem potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego objęta jest działalność gospodarcza w zakresie technicznej ochrony osób i mienia, reprezentowana  przez członków Stowarzyszenia, a zwłaszcza działalność badawczo-rozwojowa, działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza, działalność popularyzatorska,  w tym publicystyczna i edukacyjna.

 

Podmiot polecany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej jednego członka zwyczajnego, który realizując swoją misję zasługuje na miano podmiotu polecanego.

 

Podmiot rekomendowany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej jednego członka zwyczajnego, który przez co najmniej dwa lata posiadał miano podmiotu polecanego i realizując swoją misję zasługuje na miano podmiotu rekomendowanego. Podmiot rekomendowany zobligowany jest do co najmniej rocznej współpracy ze Stowarzyszeniem przy tworzeniu Biuletynu poprzez umieszczanie odpowiednich artykułów branżowych.

 

Podmiot certyfikowany, to podmiot reprezentowany w Stowarzyszeniu przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, który przez co najmniej dwa lata posiadał miano podmiotu rekomendowanego i realizując swą misję zasługuje na miano podmiotu certyfikowanego, co potwierdzono przez audyt zrealizowany przez wskazanych co najmniej dwóch Rzeczoznawców Stowarzyszenia. Podmiot certyfikowany zobligowany jest do co najmniej dwuletniej współpracy ze Stowarzyszeniem przy tworzeniu Biuletynu poprzez umieszczanie odpowiednich artykułów branżowych. Podmiot certyfikowany w roku kiedy ubiega się o wydanie certyfikatu powinien zrealizować wspólnie z Biurem Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych co najmniej jedną pracę rzeczoznawczą.

 

przyznanie certyfikatu może wnioskować podmiot gospodarczy, który spełnia następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą związaną z techniczną ochroną osób i mienia oraz reprezentujący go członek zwyczajny wykazuje się szczególnymi osiągnięciami w zakresie technicznej ochrony osób i mienia, zwłaszcza w działalności o charakterze twórczym intelektualnie: opiniodawczej, opiniotwórczej, badawczo-rozwojowej, edukacyjnej;
 • jego reprezentant ma nienaganną opinię w środowisku zawodowym;
 • jego reprezentant legitymuje się co najmniej rocznym stażem członkowskim w Stowarzyszeniu;
 • jego reprezentant należycie i terminowo wywiązuje się ze statutowych obowiązków członka Stowarzyszenia.

 

Certyfikat potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego jest nadawany każdorazowo na pisemny wniosek danego podmiotu przesłany do Stowarzyszenia. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję ds. Certyfikacji, która jest powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzi co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

Przyznanie certyfikatu podmiotowi wnioskującemu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji ds. Certyfikacji. Certyfikat jest podpisywany każdorazowo przez dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

Certyfikat potwierdzający tytuł podmiotu polecanego, rekomendowanego czy certyfikowanego wydawany jest podmiotowi reprezentowanemu przez członka Stowarzyszenia na okres 1 roku.

 

Wykaz certyfikowanych podmiotów z podziałem na rodzaj certyfikacji będzie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także szeroko promowany podczas wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Certyfikowany podmiot ma prawo używać logo Stowarzyszenia z informacją o certyfikowaniu. 

 

Certyfikowany podmiot wnosi jednorazową opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości podanej poniżej:

 • za certyfikat podmiotu polecanego – 200,00 zł. netto;
 • za certyfikat podmiotu rekomendowanego – 300,00 zł. netto;
 • za certyfikat podmiotu certyfikowanego; – 500,00 zł. netto;

 

Podmiot ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego certyfikatu składa wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • wymagane dokumenty: prezentacja firmy, osiągnięcia, publikacje, wiarygodne referencje, uzyskane certyfikaty, licencje, koncesje, oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnianiu we władzach podmiotu osób nie karanych za przestępstwa umyślne, oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS),
 • dowód opłaty za wydanie certyfikatu zgodnie z wysokością ustaloną w niniejszym Regulaminie:

 

W przypadku odmowy nadania stosownego certyfikatu podmiot wnioskujący powinien uzyskać pisemne uzasadnienie podpisane przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

Certyfikat uprzednio nadany przez Zarząd Stowarzyszenia może być cofnięty w przypadku nie spełniania powyższych warunków lub na wniosek zainteresowanej strony, a także w przypadku uzyskania informacji uzasadniających cofnięcie certyfikatu. W przypadku cofnięcia certyfikatu podmiot zainteresowany powinien uzyskać pisemne uzasadnienie podpisane przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

Przedłużenie certyfikatu na kolejny rok może zostać wydane zgodnie z decyzją Komisji ds. Certyfikacji i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia w wyniku skróconej procedury na wniosek zainteresowanego podmiotu, po przedłożeniu dokumentów określonych przez Komisję w drodze oddzielnego postępowania oraz po uiszczeniu rocznej opłaty.

 

działalność normalizacyjna,

Stowarzyszenie POLALARM ma znaczny dorobek w działalności normalizacyjnej. Jesteśmy traktowani przez Polski Komitet Normalizacyjny, jako wiarygodny i kompetentny partner w działalności normalizacyjnej.

W 1994 r. Stowarzyszenie podpisało pierwszą umowę z PKN, jako pierwsi w branży ochrony, na mocy której przez szereg lat prowadziliśmy Sekretariat Komisji Problemowej Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu”. W 1995 r. podpisaliśmy z PKN Porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie normalizacji systemów alarmowych, a w 1996 r. podpisaliśmy umowę o upoważnieniu Stowarzyszenia, na mocy Ustawy, do prowadzenia działalności normalizacyjnej z zakresu systemów alarmowych dla całej gospodarki narodowej.

W 2011 r., w FSNT-NOT powstał nowy Komitet Naukowo-Techniczny Normalizacji, który stanowi, na podstawie podpisanego Porozumienia o Współpracy, platformę współdziałania w zakresie normalizacji pomiędzy NOT, a Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Komitet nawiązał aktywną współpracę z wyższymi uczelniami w Polsce, w zakresie edukacji normalizacyjnej studentów oraz wykorzystywania PN/EN do stosowania w praktyce zawodowej w kształceniu zawodowym na kierunkach technicznych.

W PKN powstał także Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego obejmujący zagadnienia związane z krajową i międzynarodową normalizacją w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i jej mienia. W ramach tego Sektora działają obydwa Komitety Techniczne.

W 2010 r. opracowaliśmy Specyfikację Techniczną POLALARM ST 01/01. Systemy alarmowe – Część 1: Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania ogólne i zasady stosowania. Powstała ona w odpowiedzi na postulaty środowiska branży technicznej ochrony osób i mienia. Jej opracowanie zbiegło się z uchyleniem normy PN-93/E-08390/14 Wycofana PN-93/E-08390/14 zawierała szereg wymagań ogólnych i zasad stosowania, nie sprzecznych z nowymi Normami Europejskimi. Wymagania te przyjęły się i mocno ugruntowały w naszej branży, szczególnie dotyczy to oceny zagrożeń i powiązanej z nią klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych.