Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 1

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do równego traktowania przez organy Stowarzyszenia, z uwzględnieniem postanowień Statutu.

 

§ 2

 1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub pełnoletni cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który wykazuje się szczególną aktywnością i znacznym dorobkiem zawodowym
  w dziedzinie technicznego zabezpieczenia osób i mienia, bezpieczeństwa informacji i zarządzania bezpieczeństwem.
 2. Członka zwyczajnego do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego złożony w formie pisemnej deklaracji wraz z załączonymi:
 • opinią polecającą co najmniej jednego członka Stowarzyszenia,         
 • dowodem wpłaty wpisowego.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność Stowarzyszenia przez zadeklarowanie pomocy finansowej, organizacyjnej lub rzeczowej. Na członka wspierającego przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd, w oparciu
  o pisemną deklarację.
 2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być:
 • polska lub zagraniczna osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizowania zadań statutowych i rozwoju Stowarzyszenia,
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia, który wnioskuje o zmianę swojego statusu i spełnia wymagania określone w pkt. 4.1.
 1. Tytuł członka honorowego nadaje Rada Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

§ 3

 1. Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo do:
 • czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 • uczestnictwa w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej oraz korzystania z rezultatów działania Stowarzyszenia,
  a w szczególności z ochrony swoich praw zawodowych, autorskich
  i wynalazczych, korzystania z osiągnięć w zakresie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, korzystania z działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i badawczej oraz wymiany międzynarodowej doświadczeń zawodowych, a także korzystania
  z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Rady Stowarzyszenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
  o wykluczeniu lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 • posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt. 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5.
 2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi wykonują swoje prawa za pośrednictwem umocowanego przedstawiciela.

 

§ 4

 1. Członkowie zwyczajni, którzy pełnili z wyboru funkcje: Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady mogą zostać wyróżnieni godnością:
 • Honorowego Prezesa Zarządu,
 • Honorowego Przewodniczącego Rady,
 • Honorowego Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Godnością Honorową, o której mowa w ust. 1, mogą zostać wyróżnione osoby żyjące.
 2. Godność Honorową nadaje Rada Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie wymienieni w par. 12 pkt. 1 a,b,c nie mogą być wybierani do organów władz, w których posiadają godność Honorowego Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego, z wyjątkiem gdy taka osoba złoży rezygnację z godności honorowej.

 

§ 5

 Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w jednej z wymienionych form:
 • w pełnej, uchwalonej kwocie,
 • w wysokości co najmniej 10% uchwalonej kwoty składki miesięcznej
  w przypadku, gdy wskazana przez członka Stowarzyszenia osoba prawna lub fizyczna, przyjęta zostanie do Stowarzyszenia jako członek wspierający i pokrywać będzie pozostałą część należnej składki,
 • w wysokości co najmniej 10% uchwalonej kwoty składki miesięcznej
  w przypadku, gdy wskazany przez członka zwyczajnego – członek wspierający dokonywał będzie zakupu publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie, na kwotę co najmniej równą pozostałej części należnej składki.

 

§ 6

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich co najmniej przez 6 miesięcy, po pisemnym upomnieniu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Zarządu w tej sprawie.
 2. W przypadku ustania członkostwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 3. Zgodnie z opisanymi wyżej zasadami ustaje zarówno członkostwo zwykłe, jak też wspierające i honorowe.