W okresie sprawozdawczym Zarząd wiele uwagi poświęcił problemowi propagowania działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. Poszukiwanie sposobów pozyskiwania nowych członków do naszego samorządu znalazło się w Planie pracy na 2014 rok.

Również Komisja Rewizyjna zaleciła Zarządowi podjęcie kroków w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej związanej z malejącą liczbą członków i wpływami ze składek..

Malejące wpływy ze składek i innych działalności Stowarzyszenia, pogarszający się stan finansów zmusiły Zarząd do poszukiwania dróg poprawy tej sytuacji. Uznano, że jednym z najlepszych kierunków popularyzacji naszej działalności i przyciągnięcia nowych członków jest zwrócenie się do szkół i uczelni technicznych. Rozważa się zaproponowanie absolwentom techników i  wyższych uczelni technicznych preferencyjnych składek przez pewien okres przynależności do POLALARM, zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów i studentów, nadawanie certyfikatów. Może to stanowić zachętę do wstąpienia do POLALARM.

W dniu 25 czerwca 2014 r. Zarząd podjął uchwały o nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi:

1) Instytutem Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 

2) Społeczną Akademią Nauk.

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

W ramowym projekcie umowy z Instytutem Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa znalazły się między innymi zapisy o:

1) realizacji wspólnych projektów naukowych;

2) wspólnym prowadzeniu badań naukowych i tworzeniu wspólnych zespołów badawczych;

3) prowadzeniu wymiany pomiędzy stronami wyspecjalizowanej kadry naukowej realizującej określone zadania badawcze i dydaktyczne;

4) wspólnej organizacji i prowadzeniu praktyk studenckich dla studentów UPH;

5) organizacji wspólnych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów;

6) popularyzacji wspólnych działań i osiągnięć na stronach internetowych Stron;

7) wspólnej publikacji osiągniętych efektów współpracy;

8) poszukiwaniu źródeł finansowania współpracy nawiązanej na podstawie zawartego Porozumienia.

Realizacja poszczególnych działań w ramach nawiązanej współpracy, a w szczególności działań związanych z powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, następować będzie na podstawie odrębnie zawieranych umów lub porozumień.

Społeczna Akademia Nauk

Uczelnia prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA (skrót angielski Master of Bussiness Administration – studia menadżerskie)
w czterech ośrodkach edukacyjnych, w tym jeden w Londynie. Uczelnia, w której każdy kierunek studiów kończy rocznie około 80 osób, została nagrodzona certyfikatem „Uczelnia Liderów 2014 oraz wyróżnieniem „Primus”.

Instytut Bezpieczeństwa tej szkoły realizuje kształcenie na kierunkach:

– Bezpieczeństwo globalne i regionalne

– Bezpieczeństwo organizacji

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności

– Ochrona Informacji niejawnych, osobowych i biznesowych

– Zarządzanie kryzysowe.

Współpraca ze Społeczną Akademią Nauk może dać szansę na wpływy finansowe z realizacji wspólnych projektów naukowych, na których samodzielną realizację nie mamy szans. Zarząd szacuje, że około 20-30% absolwentów tej uczelni może potencjalnie zostać członkami Stowarzyszenia.

Współpraca Stowarzyszenia z uczelniami wiązałaby się z wydawaniem certyfikatów jej absolwentom, na uzgodnionych warunkach. Stowarzyszenie dysponuje wiedzą, która z korzyścią może zostać wykorzystana przez szkoły, a wzajemne kontakty przyczynią się do wzrostu prestiżu zarówno Stowarzyszenia, jak i uczelni.