Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną baz danych

Dz.U. i M.P. Dz.U.2001.128.1402, ustawa 2001-07-27 Ochrona baz danych. Dz.U.2006.90.631 -j.t., ustawa 1994-02-04 art. 2 ust. 2, art. 3, art. 17(1), art. 23 ust. 1, art. 30(1), art. 77(2) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dz.U.2011.113.657, ustawa 2011-04-28 rozdz. 7 System informacji w ochronie zdrowia.   Prawo europejskie Dz.U.UE.L.1996.77.20 …, dyrektywa 1996-03-11 Ochrona prawna baz danych.   Opracował – Krzysztof Rychlewski

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Dz.U. i M.P.   Dz.U.2002.101.926 -j.t., ustawa 1997-08-29 Ochrona danych osobowych. Dz.U.2004.100.1024, rozporządzenie    2004-04-29 Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz.U.2008.229.1536,  rozporządzenie      2008-12-11 Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dz.U.2004.94.923,  rozporządzenie 2004-04-22 Wzory imiennego upoważnienia…

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych

  Dz.U. i M.P. Dz.U.2010.182.1228, ustawa 2010-08-05 Ochrona informacji niejawnych. Dz.U.2012.683, rozporządzenie 2012-05-29 Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych. Dz.U.2010.258.1750, rozporządzenie 2010-12-28 Przekazywanie informacji, udostępnianie dokumentów oraz udzielanie pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. Dz.U.2011.220.1302, rozporządzenie 2011-10-04 Współdziałanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego…

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną osób i mienia

Dz.U. i M.P.   Dz.U.2005.145.1221 -j.t., ustawa 1997-08-22 Ochrona osób i mienia. Dz.U.2011.136.802, rozporządzenie 2011-06-30 Wzór wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Dz.U.1998.69.458, rozporządzenie 1998-05-27 Dokumentacja wymagana przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czas jej przechowywania. Dz.U.1998.113.731, rozporządzenie…

Decyzja Nr 3/MON – kody kreskowe na wyrobach dla wojska

Dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz.11) w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Decyzja ta dotyczy wszystkich podmiotów, które dostarczają wyroby dla wojska. W Wytycznych zawarte…

Ustawa deregulacyjna – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

  KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ukończyła 21 lat; 3) ukończyła co najmniej gimnazjum; 4) ma pełną zdolność do czynności…

Ustawa deregulacyjna – wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która: 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskie-go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ukończyła 18 lat; 3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 4)…