IV Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych  zapraszają do uczestnictwa w IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody. Ponadto zapraszam dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony…

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną baz danych

Dz.U. i M.P. Dz.U.2001.128.1402, ustawa 2001-07-27 Ochrona baz danych. Dz.U.2006.90.631 -j.t., ustawa 1994-02-04 art. 2 ust. 2, art. 3, art. 17(1), art. 23 ust. 1, art. 30(1), art. 77(2) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dz.U.2011.113.657, ustawa 2011-04-28 rozdz. 7 System informacji w ochronie zdrowia.   Prawo europejskie Dz.U.UE.L.1996.77.20 …, dyrektywa 1996-03-11 Ochrona prawna baz danych.   Opracował – Krzysztof Rychlewski

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Dz.U. i M.P.   Dz.U.2002.101.926 -j.t., ustawa 1997-08-29 Ochrona danych osobowych. Dz.U.2004.100.1024, rozporządzenie    2004-04-29 Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz.U.2008.229.1536,  rozporządzenie      2008-12-11 Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dz.U.2004.94.923,  rozporządzenie 2004-04-22 Wzory imiennego upoważnienia…